ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY แดนซ์ แดนซ์


ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้ "BABY แดนซ์ แดนซ์"
งาน BBB...Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 31
วันที่  5 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์


น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าเวทีกิจกรรม
ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. ถุงเท้า สำหรับใส่ลงแข่งขันรอบวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Thiraya thumrat Uri
2 กัญญณรัน เปรมวุติ จ๊ะจ๋า
3 ณิชาภัทร ช่วงอรุณ อิงดาว
4 ติณณ์ณภัทร พิทักษ์ถกลเวช ติ๊น
5 โชติกา มีสม น้องอัญชัน
6 ณัฏฐกมล ศิริศรีบุญเรือง พอเพียง
7 พรรธน์ชญมน​ จตุรงคสัมฤทธิ์ น้องต้นบุญ
8 นนทนัตถ์ เข็มทอง น้องโปรด
9 ธรณ์ ตังควุฒิวิจิตร แต๊งกิ้ว
10 พนธกร พงศ์พฤฒิพันธ์ โอโซน
11 นปภัช แอดไธสง ไนซ์
12 นันทชา. ถ่ำกองกลู เนเน่
13 นันทพร. ถ่ำกองกลู เอิร์ธ
14 ปิยะวรรณ คงพิเชฐกุล แก้วใส
15 ปุญญารัสมิ์ วีรผาติวัฒน์ เจ้าคุณ
16 พรนภัส รอดอยู่ อินดี้
17 พิชามญชุ์ ชินธเนศ คลอโรฟิลด์
18 ฟ้าใส คำภีระแปง ฟ้าใส
19 ภูริ วุฒิธรรมากร ออกัส
20 ภูศรัณย์ ทินบุตร หรรษา
21 รสริน นาคงาม มิวสิค
22 ลาทิชา ทองโสภณ ทิชา
23 วริศรา สุรเดชาวุธ น้องอันนา
24 ศิรประภา มีผดุง พะแนง
25 สุกฤตา มนประดิษฐ์ สโตน
26 สุธางศุ์ศิณี โอเล่อเซ่น ไอ
27 อลิซาเบธ กองการ น้องอลิซ
28 อัญชลีพร รุ่งแจ้ง แก้มบุ๋ม


รอบวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กิตติภณ ถมยาปริวัฒน์ พร้อม
2 ณัฐณิชา. บุญพันธุ์ มีนนี่
3 อัศวิน คงทิพย์อาภา มาวิน
4 ชญาพัฒน์ เมธาวิริยะศิลป์ น้องนาวา
5 จิรายุ พิลาจันทร์ น้องพีช
6 อนันตพร จิตสุวรรณวานิช ปลายฟ้า
7 ธนกฤต จันพึ่งสุข น้องปืน
8 ธัญญาภรณ์ เกียรติอุบลไพบูลย์ ไอเฟ้ล
9 บุญญาพร คุ้มวงษ์ มิกิ
10 ภคภรณ์ กองสดี แก้ม
11 ภูฟ้า แก้วรัตนปัทมา เมล์
12 ลลิตา บุญพันธ์ พลอย
13 ศุภเสกข์ หมอยา สตางค์
14 อัฑฒ์ฐวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์ บรู๊คลิน
15 อัลวีน่า สรรเพชุดา วีน่า


รอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กวิตา พี่พานิช ชิเน
2 ณัฐดนัย​ ใจซื่อ เฟี้ยวฟ้าว
3 อภิรุจ รัตนพัวพันธ์ สกาย
4 ภูริต แต้ไพสิฐพงษ์ นิว
5 กวินธิดา จันทร์แก้ว น้องไอข้าว
6 ฐินิดาภรณ์ ชื่นทรัพย์ กอหวาย
7 ธัญวรินทร์ แสนไทย น้องน้ำริน
8 ปาณฎา ศรีอ่อน น้องณดา
9 ณัฐกมล ชญาดากัญญาวรัตน์ น้องคอปเตอร์
10 พีรวัช มีนา ติณห์
11 เลิศวรรธน์ สุขรัชติอิทธิกุล น้องกล้า
12 อารดา พิศอ่อน ปลายฝัน


รอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 คามิน ศิริรุ้งนภัส เคนเคน
2 ณิชาภา พุ่มทิพย์ นัชชี่
3 ธนกฤต โชคอำนวยทรัพย์ น้องยาริส
4 ณภูมิ ภู่เบญญาพงศ์ เปาเปา
5 จิรัฐฏ์ เตชกนก เฮจิ


รอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กนต์ธร ภูผา น้องโทชิ
2 กัลยรัตน์ ฟักเสือ มีสุข
3 จันทรสม์ วิจักษ์สิทธิ์ ร็อคเก็ต
4 ชลรดา สุมนะเศรษฐกุล นิวน้อย
5 โชต​ะ​ บุญจวง โชจัง
6 ณัฏฐพัชร วิทูรประสาทผล เนเน่
7 ปภังกร บุญเรือง น้องวินวิน
8 ภูมิรพี วงศ์ธนาสุนทร แอลฟ่า
9 ปภาวรินทร์ แซ่ลิ้ม โตเน่
10 ฐวิกาญจน์ ถนอมศรีมงคล ไอรีน
11 ณัญจ์ธิชา บัวบาน กอเตย
12 ดาลัด เดชอ่อน เป๋าเป่า
13 ปานชนก หยิบสูงเนิน โบอิ้ง
14 ปุญชิดา เวียงนาค ขนมจีน
15 ภาวิตา พรสุวรรณโชค เนย
16 ศิรภัสสร อนันต์สุขสมศรี เอวา
17 ฐานพัฒน์ เดชาวัชระวิชญ์ น้องภูผา
18 ปวริศ ฉิมพลี ออกุน
19 ดาริน ศิลปมงคลกุล น้องเบบี๋
20 ศักยะ ชอบพานิช น้องณะ
21 ปุญญิศา จิตรดวงจันทร์ ปุญ
22 ธนกร เล่าทักษิณากุล ภูผา
23 ธนณัท ธรรมเดช ไออุ่น
24 ปรียาภัทร์ ว่องสกุล นิริน
25 ปวริศ ปุณยวัจน์ หยิบสูงเนิน แอร์ฟอร์ซ แอร์ฟิลด์ (แฝด)
26 ปัณณทัต ทัตตากร เทมส์
27 ปัณณวิชญ์ ปัดสา ลีโอ
28 ลัลน์ณภัทร สุขโข แพรวา
29 วรดา คำภูแก้ว อะตอม
30 วิมุตติ หงส์รพิพัฒน์ อองตอง
31 สหรัชต์ เลื่อยไธสง ฮาร์ลี่
32 อิทธิพัทธ์ วิทูรประสาทผล นายนาย


รอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Sora Jangaroon Sora
2 กานต์ณกมล นวสุขารมย์ กะทิ
3 ครองภพ รัฐกุล เก้า
4 จิรพันธุ์ โตสวัสดิ์ กัน
5 ชยาวิชญ์ นาเมือง เฟมัส
6 ชิดชนก พวงพันธ์ มีฟา
7 ชินภัทร อรุณเกษตรโชค น้องซัน
8 ญาณิศศา ดนตรีรส น้องมีนา
9 ญาณิศา ชัยอุดมสิน เอิร์น
10 ณริดา ฐิติลดากุล นิต้า
11 ณัฐฏ์วิทย์ สีหะคลัง พายอาร์
12 ธีทัต ทองธรรมชาติ อันดา
13 ปิติเทอด​ โก​สูง​เนิน​ ปิติ
14 อรสา เทศทิม ออร่า
15 พิชญ์ชิชา บัวทองวรวิทย์ พิชชา
16 กัญญาณัฐ กิจสุขกาย เพลง
17 ณิชาภา ยันบัวบาน มิวสิค
18 ปริมญาดา เรืองกิจการ น้องไอจี (IG)
19 วรินทร์ลดา มูลทา น้องทับทิม
20 วิชญาพร มะเปลี่ยนสี น้องฟร้อนท์
21 กิจติพัชธ์ ประทุมสวัสดิ์ น้องไทไท
22 ธนาธิป ตัสมา บัตเตอร์
23 ณพิชญา สาเขตการณ์ น้องซีรี่ย์
24 ธารนรินทร์ บำรถงศิลป์ น้องอาโป
25 อธิป สุดโต น่าน
26 สุกริช อ้นทอง น้องพอดี
27 สุภัสสร รุ่งแสง หนูนิ่ม
28 ธชย เศรษฐนารากุล โตริโน่
29 ธัญญลักษณ์ รชตรมยกร อัญชัน
30 นพเก้า แสงขาล เอิงเอย
31 นพปภัทร เล็งไธสง มิวตั้น
32 ปวินท์ภัทร ชื่นอยู่ ยูคิ
33 พิชญะ สุวรรณฉัตร น้องเฟิร์ส
34 พิชญา พละศึก
35 ภาณุภัทร ใจเป็ง เบสท์เทอร์
36 รมิตา กาญจนเคหาสน์ มิตา
37 เรืองรวินทร์ ธีระดิษฐ์ วินนิ่ง


รอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กฤชณัท​ ศุทธิ​สมบูรณ์​ ดีใจ
2 ชญาภา สราวัลย์ ปายฟ้า
3 ชนม์ชญาณ์ ภูมิมาก กัสจัง
4 ณภัทร เทศดี ตะวัน
5 ขบูรชัย จิวระโมไนย์นัยกุล ปอร์เช่
6 จิรภัทร เหมือนสุวรรณ์ น้องฌาน
7 ชาญวรา พิณวานิช คนโปรด
8 นรธีร์ กันต่าย นาที
9 ปัณณวิชญ์ สุชาติพงศ์ น้องออนิว
10 พุทธคุณ เข็มแดง สมาร์ท
11 เมธาสิทธิ์ ไวทยะชาติ ปังปอนด์
12 ชุติกาญจน์ พจน์ประพันธ์ กรีน
13 ธมลวรรณ สุทธิศาสนกุล น้องปิ่น
14 ปัถย์ธยาน์ น้อยหมื่น อมยิ้ม
15 ลภัสรดา ทองหล่อ พรีม
16 อนัญญา เอี่ยมสูงเนิน โมเดล
17 อัญญารินทร์ คนไว น้องแสตมป์
18 นรากร บุญทองขาว น้องไตตั้น
19 ธนภัทร ชูจันทร์ จูเนียร์
20 ธนภัทร รวยรื่น ปีโป้
21 นารีญา สาลี นารีญ่า
22 ปวิชญา บุญกัลยกร มายด์
23 พุทธรักษ์ษา เข็มแดง สไมล์
24 ศุภกิตติ์ อยู่คง น้องเอฟ
25 อัครเดช สุขแก้ว ตะวัน
26 เอมิกา แพ่งสภา เอมิ


รอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กฤฒิเดช ขันทองดี เชอร์ล็อค
2 กฤตพร บุญศรี เกรซ
3 กวินทรา กาวีนุ อัญญา
4 คุณัชญ์ เอนกพงษ์ คุณ
5 จิรกฤษณ์ ถั่วพู
6 จิรพันธุ์ โตสวัสดิ์ กัน
7 ชยพล เหง่าหนองทุ่ม โทนิค
8 ณฐพงศ์. พิเชษฐศิริพร เคเค
9 อทิวราห์ อาจทอง น้อง กันเนอร์
10 จักรภัทร รอดบน อั่งเปา
11 ณัฏฐชัย คำสาธร อาเล็ก
12 ปัณณวิชญ์ สุชาติพงศ์ น้องออนิว
13 พิชญภาคย์ ราชพรรณา กิง
14 อติวิชญ์ บุญชู อาร์ตี้
15 กันย์นภานันข์ ศรจิตต์ น้องบลู
16 ณัฐธีรา ไทยสาครพันธ์ มันตา
17 ณัฐสินี แก้วเกตุ น้องมิสติ้ง
18 นิชารัตน์ อินทรสูตร น้องเนเน่
19 พิชญธิดา ราชพรรณา กิ
20 สุริวิภา สีหมอก น้องปอย
21 ปภิชญา อยู่จุ้ย ฮัสวีน่า
22 ธนกฤต สนั่นวงศ์สังข์ บอส
23 พุฒิพงศ์ โชติจิตรากรณ์ ดี
24 ตุลา ม่วงมณี ตุนตังค์
25 ธนัชพร ลี้ศิริดำรงค์ชัย มายมิ้นท์
26 นันท์นภัส คุณะจันทร์ แพนด้่า
27 ปภิณวิทย์ ชำดำ น้องเซน
28 ปรียาณัฐ บัวซ้อน ไมญ่า
29 ปวีณ์ธิดา ปรัชญารุ่งเรือง มิลินท์
30 ปิยาพัชร เลาห์วีระพานิช คาวา
31 พระพาย ทองสว่าง พระพาย
32 พัชรดล เดชเสรีกุล Sky
33 พัฒฌาณ์ พัฒชนะ ลิณิณ
34 พิชชาพิชชา นันทภากร พรีม
35 พิชญดา สดใส ร้องอะตอม
36 พิมพ์วลัญช์ ชัยเจริญ น้องของขวัญ
37 ภูริชญา ศิริพงษ์ธนะ แอริน
38 วรพล ใจภักดี พูม่า
39 วันมงคล แสงทับ วีเทค
40 วิศรุต มินเนตร ซีรีน
41 สมิตา พยัพแก้ว น้องเอยเอย
42 สิริยลลดา สำเนียง อิงอิง
43 สุรีย์ ลพทองคำ แอล
44 สุวรินทร์ แซ่ฟุ้ง น้องนานา
45 อราคิน เพชรคงทอง น้องอัส
46 อันติกา ลงวุฒิ เอิง

 

วิธีการแข่งขัน :


1. น้อง ๆ ทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขัน บริเวณหน้าเวทีกิจกรรม

2.ยินดีต้อนรับนักเต้นรุ่นจิ๋ว อายุระหว่าง 1 - 3 ปี ให้มา แดนซ์ แดนซ์ แข่งกัน

3. ต้องสวมถุงเท้าลงแดนซ์ทุกคน (ไม่มีมา เรามีจำหน่ายคร่า)

4. ผู้ปกครองต้องอยู่ส่วนด้านนอกวงแดนซ์ ให้ผู้ปกครองอุ้มน้องไปวางในเส้นวงกลมกับพี่หมี และนั่งรออยู่นอกวงกลมโดยห้ามล้ำเข้าเส้นของวงกลม

5. เมื่อนักเต้นทุกคนอยู่ในวงแดนซ์เรียบร้อยแล้ว พอเพลงเริ่มให้แดนซ์กระจายไปกับพี่หมี BBB ได้เลย

6.ก่อนเพลงหยุดน้องคนไหนยังเต้นอยู่จะได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไป หากน้อง ๆ ไม่เต้น จะถูกปรับตกรอบ


7.ในการแข่งขันรอบต่อไปให้น้องๆ ที่เข้ารอบแรกมาแข่งขันแดนซ์ พร้อมพี่หมี BBB อีกครั้ง และแข่งต่อไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะได้ผู้ชนะเพียง 1 เดียว


*หากเท้าหรือมือของน้องอยู่นอกวงแดนซ์ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเช่นกัน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)


**ผู้สมัครแข่งขันที่ลงทะเบียนแล้วถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ

***สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
****ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัล และกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ