ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล / Name-Surname *
โทรศัพท์มือถือ / Mobile phone number *
อีเมล / E-mail
จังหวัดที่อยู่ ณ ปัจจุบัน / Present residential province
1. คุณทราบข่าวงาน BBB...Baby & Kids Best Buy จากสื่อใด? / How did you know about this event ? (เลือกได้ > 1 ข้อ)
2. คุณมางาน BBB เพื่อซื้อสินค้าประเภทใด / Which products categories do you plan to buy ? (เลือกได้ > 1 ข้อ)
3. คุณช็อปสินค้าแม่และเด็ก online กี่ครั้งต่อเดือน / How often do you buy Mothers and Kids products online per month ?
4. หากคุณจะตัดสินใจซื้อสินค้า online แม่และเด็ก ท่านจะให้ความสำคัญจากอะไรมากที่สุด / If you decide to make a purchase for Mothers and Kids products online, what factors are the most importance to you ? (เลือกได้ > 1 ข้อ)
5. คุณต้องการรับการแจ้งเตือน การจัดงาน BBB ผ่านทางช่องใด? / Choose the channel you would like to get reminder ?